FMC Management
 

Doradztwo strategiczne

W zakresie doradztwa strategicznego FMCM wspomaga firmy w formułowaniu celów strategicznych, tworzeniu strategii krótko i długoterminowych, zapewnieniu kluczowych zasobów, w tym finansowania. Opracowujemy i wdrażamy rozwiązania wymagające ciągłego obserwowania otoczenia i zmieniających się warunków rynkowych. Identyfikujemy zmiany zachodzące w polityce, gospodarce, oraz podejmujemy szereg innych działań mających na celu ocenę aktualnej sytuacji naszego klienta, wdrożenie rozwiązań zmierzających do poprawy jego długookresowej pozycji a także opracowania strategii umożliwiających naszym klientom skuteczny rozwój biznesu.

 

W ramach tej linii usług proponujemy Państwu następujące rodzaje prac:

 

Kompleksowe badanie oraz analiza aktualnej sytuacji finansowej i środowiska ekonomicznego firmy, ocena zagrożeń i potencjalnych możliwości rozwoju - analiza kończy się rekomendacją odpowiednich działań dla kierownictwa firmy. Analizy przeprowadzane są zarówno dla firm jak i potencjalnych inwestorów, kredytodawców i banków. Wstępnym etapem tego zlecenia jest bardzo szczegółowe rozpoznanie sytuacji firmy, uwarunkowań zewnętrznych, rynków zbytu, zachowań konkurencji. Daje to możliwość nakreślenia wspólnie z zarządem firmy realistycznych celów strategicznych oraz ścieżek ich realizacji.

Opracowanie strategii restrukturyzacji przedsiębiorstwa obejmującej wszelkie płaszczyzny organizacji.

Proces restrukturyzacji rozpoczynamy od gruntownej analizy finansowo-prawnej. Analiza finansowa dotyczy przede wszystkim zdolności kredytowej i przyszłego potencjału do obsługi długu. Analiza prawna restrukturyzowanej spółki skupia się w swej najważniejszej części na ocenie warunków finansowych kredytów oraz wartości zabezpieczeń wymaganych przez banki.

Po przeprowadzeniu analizy dokonujemy wyznaczenia optymalnej struktury długu i kapitałów własnych. W ramach
restrukturyzacji długu dążymy do wynegocjowania korzystniejszych warunków kredytowych.

W uzasadnionych przypadkach proponujemy reorganizację firmy, wiążącą się z dokonaniem przekształcenia prawnego podmiotu gospodarczego.

Przygotowywany przez nas biznesplan zawiera poza częścią opisową także mocno rozbudowaną część finansową na którą składają się między innymi przyjęte założenia, wpływ inwestycji na przyszłe sprawozdania finansowe, oszczecowanie wartości projektu, pozostałe ważne wskaźniki finansowe charakteryzujące inwestycję, analiza wrażliwości na zmiany kluczowych wielkości mogących mieć istotny wpływ na końcowy efekt projektu oraz interpretacje otrzymanych wyników.

Analizy pozwalające na ocenę rentowności oraz efektów realizacji konkretnego projektu (joint-venture, inwestycji, zmiany profilu produkcji oraz określenia niezbędnych nakładów finansowych).

Realizacja skomplikowanych projektów obejmuje następujące etapy:

Analizę "cost-benefit",

 • planowanie projektów:
  - zakres i cele projektu,
  - struktura
  organizacyjna, budowanie zespołów projektowych,
  - budżet, monitorowanie
  kosztów,
  - opracowanie harmonogramu projektu,
  - plan zarządzania
  jakością,
  - analiza ryzyk, plan zarządzania ryzykami,
  - zarządzanie
  zmianą,
 • wsparcie w zarządzaniu projektami,
 • wdrażanie metodologii projektowych.

 

oraz wiele innych usług uwzględniających specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Serwis zintegrowany z aplikacjami LucidOffice