FMC Management
 

Doradztwo Walutowe

Proponujemy Państwu szeroki wachlarz usług związanych z aktywnością przedsiębiorstwa na rynku walutowym. Przeprowadzanie transakcji na rynku walutowym wiąże się z ponoszeniem ryzyka kursowego oraz kosztów związanych tymi operacjami. Oba te elementy mogą jednak zostać ograniczone, w konsekwencji prowadząc od wygenerowania znacznych oszczędności w przeprowadzaniu operacji walutowych. Korzyści wynikające ze zmniejszenia ryzyka oraz kosztów transakcyjnych , a więc realne oszczędności finansowe, mogą Państwo osiągnąć przy współpracy z FMC Management. Do kluczowych elementów, które przesądzają o wyniku operacji walutowych należą:

 

Funkcjonowanie międzynarodowego rynku walutowego (Forex) przez 24 godziny na dobę jest bardzo ważną jego cechą (z wyłączeniem weekendów). Nieustanne i znaczne zmiany poziomów kursów walut na rynkach międzynarodowych oraz lokalnych sprawiają, że wybór odpowiedniego momentu przewalutowania jest kluczowy z punktu widzenia efektywności przeprowadzanych transakcji wymiany.

Zmienność kursu złotego względem euro lub dolara w skali jednego dnia nie rzadko sięga kilku groszy. W skali tygodnia zmienność ta może urosnąć do kilkunastu groszy. Wybór właściwego dnia na dokonanie bieżących transakcji walutowych, a nawet wybór odpowiedniej godziny wymiany odgrywa w tym wypadku kluczową rolę i jest źródłem dużych oszczędności. Jednakże handel walutami pociąga za sobą znaczne ryzyko straty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów.
FMC Management oferuje Klientom pomoc w podejmowaniu świadomych decyzji w zakresie bieżących transakcji wymiany walutowej. Opierając się na bieżącej analizie gospodarczej oraz patrząc na rynek walutowy przez pryzmat
wykresów walut pomagamy Klientom w wyborze optymalnego momentu na dokonanie transakcji walutowej.


Naszym Klientom pomagamy w podejmowaniu decyzji dotyczących:

 • momentu wykonania transakcji wymiany,
 • doborze odpowiedniego instrumentu,

Ponadto:

 • doradzamy jak minimalizować koszty transakcyjne.

 

 

Rzeczywista i bieżąca informacja jest elementem koniecznym do efektywnego zarządzania w przedsiębiorstwie. Sytuacja ta w szczególności dotyczy także działalności na rynku walutowym. Dostęp do aktualnych informacji jest bardzo ważny z punktu widzenia analizy bieżącej sytuacji rynkowej oraz podjęcia odpowiednich decyzji dotyczących przyszłości. Analitycy zespołu analiz FMC Management posiadają dostęp do bieżących informacji, które równolegle docierają z wielu różnych źródeł informacyjnych. Zapewnia to szybki oraz wielokanałowy odbiór danych i informacji z całego świata. Nasi analitycy mają więc dodatkowe narzędzie wspomagające proces decyzyjny, czyli aktualną i szeroką informację.
Integralną częścią oferowanej przez nas usługi jest podejmowanie decyzji lub dostarczanie przesłanek dla menedżerów do ich podjęcia. Przekazanie nam pewnych kompetencji oraz współpraca z nami pozwala oszczędzić Państwa czas oraz ograniczyć koszty związane z szeroko rozumianą działalnością na rynku walutowym.
Mogą Państwo skupić się na podstawowym profilu prowadzonej działalności gospodarczej. FMC Management oferuje Klientom:

 • dostęp do najświeższych informacji gospodarczych,
 • interpretację napływających informacji makroekonomicznych,
 • opracowanie analiz i prognoz na zlecenie Klienta np. na
  potrzeby biznes planów lub budżetowania.

Oprócz bieżących analiz sytuacji rynkowej przeprowadzamy także analizy o dłuższym horyzoncie czasowym. Profesjonalna prognoza to bardzo ważne narzędzie pozwalające menadżerowi podejmować odpowiednie decyzje przekładające się na wyniki przedsiębiorstwa.

Koszty przeprowadzania transakcji walutowych są bardzo często znaczące. Element minimalizacji bezpośrednich kosztów transakcyjnych ma szczególne znaczenie nie tylko przy transakcjach natychmiastowych (spot) lecz również przy stosowaniu instrumentów pochodnych.
Dzięki współpracy z FMC Management mogą Państwo sprawować kontrolę nad elementami kosztowymi transakcji walutowych. Dostęp do zaawansowanych narzędzi pozwala nam na bieżącą kontrolę kosztów nie tylko transakcji spot, lecz głównie coraz częściej stosowanych transakcji zabezpieczających opartych na opcjach walutowych. FMC Management oferuje swoim Klientom:

 • pomoc w minimalizacji kosztów transakcyjnych*,
 • bieżące doradztwo w zakresie instrumentów pochodnych,
 • wybór optymalnego zestawu instrumentów,
 • minimalizację kosztów utraconych możliwości poprzez pomoc w
  wyborze optymalnego momentu na wykonanie transakcji.

Prowizja*, która stanowi integralną część kosztów związanych z operacjami walutowymi, nie jest jedyną ich składową. Współpraca z nami pozwala w znacznym stopniu zredukować marże** płacone przy dokonywaniu transakcji. Do ważnych czynników tworzących koszty transakcji należy także zaliczyć koszt utraconych możliwości, który oznacza wybór nieodpowiedniego momentu do przeprowadzenia operacji wymiany walutowej. Barierą, która między innymi nie pozwala przeprowadzić transakcji w odpowiednim momencie jest brak informacji. Celem proponowanej Państwu przez nas usługi jest zwiększenie efektywności wymiany walutowej poprzez ograniczenie niekorzystnych skutków obydwu wskazanych wyżej elementów tworzących koszt transakcji.

 

*Futures Commission Merchant (FCM) i Broker Obsługujący otrzymują wynagrodzenie w postaci różnicy między ceną sprzedaży (Ask), a ceną kupna (Bid) tzw. spread. ** Bez odpowiedniego zarządzania ryzykiem, wysoki poziom dźwigni  może doprowadzić zarówno do dużych strat jak i zysków.

 

 

Ciągła zmienność rynku walutowego oraz wynikające z niego ryzyko walutowe sprawia, że nie możemy być pewni kursu wymiany walut w przyszłości. Sytuacja ta stwarza niebezpieczeństwo utraty rentowności kontraktów handlowych realizowanych przez importerów lub eksporterów, które wiążą się z koniecznością przeprowadzenia transakcji wymiany walutowej. Ryzyko walutowe wpływa również istotnie na podmioty finansujące się instrumentami opartymi na walutach obcych np. kredyty denominowane w innych niż złoty walutach.
FMC Management pomaga przedsiębiorstwom w ograniczaniu negatywnych skutków zmian kursów walut poprzez:

 • opracowanie dopasowanej do potrzeb Klienta strategii
  zabezpieczającej,
 • monitorowanie strategii,
 • ocena instrumentów pochodnych,
 • konstruowanie struktur opcyjnych,
 • wybór właściwego momentu na wdrożenie strategii,
 • szkolenie kadr Klienta w zakresie transakcji
  zabezpieczających,
 • minimalizacja kosztów transakcyjnych.

Doświadczony zespół analityków analizujących bieżącą sytuację rynkową pomaga w wyborze optymalnego momentu dokonania transakcji. Gwarantujemy Państwu także pełne bezpieczeństwo i poufność informacji, do których mamy dostęp.

 

Doświadczony zespół analityków analizujących bieżącą sytuację rynkową pomaga w wyborze optymalnego momentu dokonania transakcji. Gwarantujemy Państwu także pełne bezpieczeństwo i poufność informacji, do których mamy dostęp.


"Transakcje wymiany walut niosą ze sobą wysoki poziom ryzyka i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wysoki poziom dźwigni może działać zarówno na twoją korzyść jak i niekorzyść. Przed podjęciem decyzji o inwestycji w waluty należy starannie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko. Istnieje możliwość poniesienia straty części lub wszystkich środków z początkowej inwestycji, dlatego nie należy inwestować pieniędzy, na których stratę nie można sobie pozwolić. Należy być świadomym wszystkich zagrożeń związanych z handlem walutami i zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, jeżeli zaistniały jakiekolwiek wątpliwości. "

 

 

Serwis zintegrowany z aplikacjami LucidOffice