FMC Management
 

Finansowanie

NewConnect to nowy rynek finansujący młode rozwijające się firmy, działające zwłaszcza w obszarze nowych technologii (choć oczywiście możliwe jest także finansowanie firm z innych branż), zorganizowany i prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
NewConnect ma status rynku zorganizowanego, lecz prowadzony jest przez GPW poza rynkiem regulowanym - w formule alternatywnego systemu obrotu.

 

To również nowa propozycja GPW dla inwestorów (fundusze private equity/venture capital, wyspecjalizowane fundusze zamknięte, fundusze hedgingowe,fundusze specjalizujące się w asset-management, osoby prywatne posiadające znaczące kapitały, inwestorzy indywidualni) akceptujących podwyższone ryzyko, w zamian za potencjalnie wysoki zwrot z inwestycji.

 

Oferta GPW jest czymś nowym w Polsce, ale na świecie funkcjonują już takie platformy, np. rynek AIM w Londynie, First North w ramach skandynawskie grupy OMX, czy pozagiełdowy, regulowany rynek akcji w Stanach Zjednoczonych z filiami w Kanadzie i Japonii - NASDAQ.

 

NewConnect powstał z myślą o młodych, dynamicznych polskich firmach, którym zastrzyk kapitału otworzy możliwość wykorzystania potencjału tkwiącego w ich innowacyjności, a w efekcie da szansę na rozwój uwieńczony awansem do grona dużych i wartościowych polskich spółek. Ze względu na specyfikę emitentów, rynek NewConnect oferuje bardziej liberalne wymogi formalne i obowiązki informacyjne, a co za tym idzie - tańsze pozyskanie kapitału. NewConnect w założeniu ma także stanowić początek kariery giełdowej dla notowanych tu przedsiębiorstw.

 

• Ocena możliwości wejścia spółki na NewConnect
• Ocena stopnia przygotowania spółki do wejścia na NewConnect pod względem formalno – prawnym
• Nadzór nad przygotowaniami formalno-prawnymi niezbędnymi do wejścia na NewConnect (przekształcenie podmiotu w Spółkę Akcyjną, audyt spółki, obsługa prawna)
• Sporządzenie dokumentu informacyjnego
• Przedstawienie historii firmy inwestorom (equity story)
• Pomoc przy budowaniu księgi popytu (book building), współpraca z domem maklerskim
• Przygotowanie IPO Day – prezentacja spółki dla inwestorów na NewConnect
• Wsparcie w zakresie obowiązków informacyjnych po wejściu na NewConnect

• zmniejszone wymagania regulacyjne w stosunku do rynku regulowanego – zliberalizowane zapisy w stosunku do prospektu emisyjnego czy memorandum informacyjnego w przypadku ofert do 2,5 mln EUR
• sporządzany w języku polskim lub angielskim
• zatwierdzany przez Autoryzowanego Doradcę, współzatwierdzany przez GPW
• udostępniany do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej operatora ASO

Podstawowym założeniem nowej platformy obrotu jest stworzenie rynku finansującego małe atrakcyjne podmioty o dużych perspektywach wzrostu.

Oferta GPW dedykowana jest podmiotom, które mają ciekawy, innowacyjny pomysł prowadzenia swojej działalności, ale zazwyczaj nie są zbyt wiarygodne dla banków, bądź same nie chcą korzystać z kredytu.
O ile kredyt bankowy jest z reguły niedostępny dla młodych przedsiębiorstw - wymaga zabezpieczeń, wykorzystania pieniędzy zgodnie z przeznaczeniem oraz bieżącej obsługi i zwrotu, o tyle wprowadzenie spółki do obrotu na nowej platformie finansowania MSP daje przedsiębiorstwu łatwy dostęp do kapitału, zwiększa jego prestiż i wiarygodność oraz daje przejrzystą, rynkową wycenę.

Przejęcie kontroli nad spółką nie jest takie łatwe. Przede wszystkim inwestor musiałby mieć większość udziałów, by móc w pełni decydować. Żadne przedsiębiorstwo nie musi sprzedawać pakietu kontrolnego, wystarczy, że wprowadzi na rynek 25%. Poza tym w interesie akcjonariuszy nie jest przejmowanie przedsiębiorstw, tylko posiadanie udziałów, które są tak dobrze i efektywnie zarządzane, aby stopa zwrotu z inwestycji była jak najwyższa.
Tak więc zachowanie rodzinnej kontroli nad rodzinnym biznesem leży również w interesie udziałowców, akcjonariuszy), bo nikt inny niż osoby, które miały pomysł, zaryzykowały i zainwestowały rodzinne pieniądze nie zadbają lepiej o interes własny i akcjonariuszy.

Atutem NewConnect i nowością na polskim rynku kapitałowym jest możliwość wprowadzenia akcji do obrotu poprzez ofertę prywatną, (tzw. private placement) kierowaną do maksimum 99 podmiotów - inwestorów instytucjonalnych i prywatnych. W tym przypadku, niezależnie od wielkości emisji, dopuszczenie do obrotu odbywa się na podstawie krótkiego, prostego dokumentu informacyjnego, przygotowanego i zatwierdzonego przez Autoryzowanego Doradcę. Okres przygotowania emisji - od decyzji emitenta do pierwszego notowania może trwać jedynie 2-3 miesiące, a więc
znacznie krócej niż na rynku regulowanym.
Drugim sposobem wprowadzenia akcji do obrotu jest oferta publiczna. Spółka decydująca się na tę formę emisji podlega takim samym procedurom dopuszczeniowym, jakie stosowane są dla rynku regulowanego, w tym z koniecznością sporządzenia prospektu emisyjnego i zatwierdzenia go przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dla ofert nie większych niż 2,5 mln euro rolę dokumentu dopuszczeniowego może pełnić memorandum informacyjne - podlegające kontroli KNF. Czas trwania formalności - od decyzji emitenta do debiutu jest tu taki, jak na rynku regulowanym i może trwać 6-9 miesięcy.

W czasie notowań, przez okres co najmniej 2 lat, spółkę wspiera firma inwestycyjna występująca w roli tzw. Animatora Rynku, dbającego przede wszystkim o płynność obrotu akcjami emitenta. Alternatywą dla Animatora jest tzw. Market Maker, który te same obowiązki wykonuje w innym systemie notowań. Decyzja o wyborze pomiędzy Animatorem Rynku a Market Makerem zależy od wyboru spółki odnośnie systemu notowań. Rolę Autoryzowanego Doradcy i Animatora Rynku/Market Makera może pełnić ta sama firma.

• w czasie przygotowań do debiutu:

  • przygotowuje emitenta do debiutu na NewConnect, w tym sporządza właściwy dokument dopuszczeniowy i go zatwierdza)
  • aktywnie plasuje akcje emitenta


• w czasie notowań (przez minimum rok):

  • doradza w zakresie funkcjonowania spółki na NewConnect
  • wspiera emitenta w wypełnianiu obowiązków informacyjnych;

Obowiązki informacyjne spółek notowanych na NewConnect zostały znacząco zredukowane.


W porównaniu z rynkiem regulowanym, NewConnect to:
• brak przymusu składania raportów kwartalnych;
• możliwość złożenia raportu półrocznego bez audytu, z uwzględnieniem jedynie wybranych informacji;
• swoboda wyboru standardów rachunkowości (spośród standardów uznawanych w skali międzynarodowej bądź standardów właściwych dla siedziby spółki).

Obowiązkowe pozostają:
• raporty bieżące (jednakże w węższym zakresie),
• zaudytowane raporty roczne,
• przestrzeganie zasad corporate governance, ale z uwzględnieniem specyfiki notowanych podmiotów.

Serwis zintegrowany z aplikacjami LucidOffice